Bezpłatna infolinia: 800 20 60 80 ( W godz. 16:00 - 20:30 zapraszamy również do kontaktu pod nr 571 204 271 z możliwością pozostawienia wiadomości SMS. )
Nie udzielamy telefonicznej interpretacji wyników z innych laboratoriów!

REGULAMIN

REGULAMIN2020-09-29T13:31:31+00:00

REGULAMIN

Regulamin korzystania ze strony internetowej sklepu Rex Company S.A.

(dalej: Regulamin)

§1.

Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego Rex Company S.A. dostępnej pod adresem https://laboratorium-dna.pl. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki korzystania. Jeżeli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ma zamiar skorzystać jako klient z oferty zestawów do badań oferowanych przez Rex Company S.A. w sklepie internetowym i w tym celu dokonująca elektronicznego zamówienia zestawu oraz uiszczająca za nie opłatę.
 2. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, zamieszczony pod adresem internetowym https://laboratorium-dna.pl,
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
 4. Rex Company S.A./Sprzedawca – rozumie się przez to Rex Company S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej 32, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000392224, NIP: 8980017656, REGON: 930109122.
 5. Koszyk – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty oraz umożliwiającą Użytkownikowi ustalanie i modyfikację Zamówienia.
 6. Zamówienie – oznacza ofertę zakupu produktów przedstawioną Rex Company S.A. przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu oraz określającą rodzaj i liczbę produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności.

§3.

 1. Sklep jest prowadzony i obsługiwany przez Rex Company S.A.
 2. Sklep dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Dostęp do Sklepu można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno sieciowe jak i mobilnej. Dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW: np. Internet Explorer, Internet Edge, Chrome, Mozilla Firefox oraz stabilne łączne internetowe o przepustowości co najmniej 512KB.

§4.

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest REX Company S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym Rex.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem ochrony danych w REX Company S.A. jest r.pr. Olaf Szynkowski.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie administrator. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [ iod@rex.pl ]
 8. Informacji zawartej w Sklepie nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazań do leczenia. Opisy towarów maja tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.

§5.

 1. Na stronach Sklepu używane są pliki cookies.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§6.

 1. Oferta Sklepu obejmuje produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.
 3. Zamieszczenie na stronie Sklepu informacji o cenie, zdjęć oraz opisów produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o który mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny produktu oferowanego w Sklepie, umieszczania informacji na temat nowych produktów, wycofywania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed data wejścia w życie ostatniej zmiany.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów niż przeglądanie lub zakup produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

§7.

 1. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik podaje w formularzu dane osobowe konieczne do realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, miasto, numer telefonu. W formularzu Użytkownik wskazuje zamówione produkty, sposób płatności oraz sposób realizacji zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Dostęp do Sklepu może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, nieprawidłowości lub treści nielegalnych.
 3. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia na produkt oznacza złożenie Rex Company S.A. oferty zawarcia na odległość umowy sprzedaży produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oferta Użytkownika wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.
 4. Użytkownik kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk ‘Dodaj do Koszyka” Użytkownik dokonuje wyboru towaru znajdującego się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Koszyk” Użytkownik przystępuje do finalizacji Zamówienia podając elementy wskazane w §7 ust. 1. W momencie złożenia Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Rex Company S.A. polegającego na wykonaniu badań laboratoryjnych na próbkach będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Użytkownik otrzymuje każdorazowo drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informację o przewidywanym terminie realizacji.
 6. W celu otrzymania faktury VAT należy poprawnie wprowadzić w formularzu dane wraz z NIP.
 7. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Użytkownika zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią zgody określoną w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Rex Company S.A. realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony produkt nie jest dostępny), Rex Company S.A. może zaproponować Użytkownikowi:
  1. Anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej możliwości Rex Company S.A. zostanie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku gdy Użytkownik zapłacił już cenę za produkt, Rex Company S.A. zwróci Użytkownikowi całą kwotę),
  2. Oczekiwanie do czasu, gdy produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili gdy produkt będzie dostępny. Sklep poinformuje Użytkownika o przybliżonym terminie dostawy Zamówienia).
 9. Sklep dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu były zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Rex Company S.A.
 10. W przypadku promocji lub sprzedaży obejmujących ograniczoną liczbę produktów, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z kolejnością Zamówień dotyczących tych produktów, do momentu wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§8.

 1. Dostawa produktu jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku złożenia Zamówienia z opcją dostawy produktów i wyniku do miejsca wskazanego przez Użytkownika, Użytkownik ponosi dodatkowo koszt przesyłki w wysokości:
  1. 10 zł – przesyłka pobraniowa priorytetowa „Poczta Polska”,
  2. 35 zł – przesyłka kurierska poprzez firmę „TNT”,
 3. Na stronie Sklepu możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. Przelew na rachunek bankowy:

Rex Company S.A., ul. Robotnicza 32, 53-608 Wrocław

PKO BP S.A.

Nr konta: 24 1020 5242 0000 2102 0378 7348,

 1. System płatności PayU.pl,
 2. Gotówką przy odbiorze Zamówienia.
 1. Cena do zapłaty zostanie przedstawiona w potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, tzn. po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia. Za wyjątkiem §8 ust. 3 pkt. b i c zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania potwierdzenia Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności o którym mowa w §8 ust. 3 pkt. b, za moment dokonania płatności uważany będzie pomyślny wynik autoryzacji płatności.
 3. W przypadku Zamówienia produktów z opcją samodzielnego odbioru Użytkownik nie ponosi – poza wartością produktów – żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia. Odbiór osobisty jest możliwy w punkcie sprzedaży firmy: ul. Robotnicza 32, 53-609 Wrocław.
 4. Do odbioru wyników w przypadku wyboru wariantu z dostawą upoważniona jest wyłącznie osoba składająca Zamówienie.
 5. Odbiór samodzielny możliwy jest osobiście lub przez opiekuna prawnego w przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie. Użytkownik może również upoważnić osobę trzecią do odbioru wyniku wypełniając zlecenie badania w rubryce „Dane osoby upoważnionej do odbioru:”.

§9.

 1. W ramach Sklepu istnieje możliwość odbioru wyników drogą mailową. Należy wówczas wcześniej w Zamówieniu podać aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 2. Wyniki w sytuacji opisanej w ust. 1 wysyłane są bezpośrednio na adres e-mail Użytkownika w formie zakodowanej wiadomości. Jednocześnie na podany numer telefonu komórkowego wysyłany zostanie kod umożliwiający odkodowanie wiadomości.

§10.

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie Zamówienia oraz zapłata na konto, jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, firma REX Company S.A. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
 3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe i pomimo wezwań nie zostały one poprawione, nie będą realizowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 5. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych. W przypadku wydłużenia tego terminu Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

§11.

 1. Użytkownik, który dokonał zakupu w Sklepie może w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia odstąpić od transakcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik może złożyć albo drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres [ laboratorium-dna-pl@rex.pl ] albo wysyłając pisemne oświadczenie na adres wskazany w §8 ust. 5.
 3. W razie rezygnacji z Zamówienia, o którym mowa w §10 ust. 1 a także zwrotu towaru w następstwie jego reklamacji pieniądze zostaną przelane na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 4. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 tekst jednolity) Użytkownik akceptuje, że w momencie wykonania przez Rex Company S.A. w pełni zleconego Zamówienia, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Zlecenie uważa się za w pełni wykonane w momencie zakończenia badań laboratoryjnych wymaganych do realizacji zlecenia.
 6. Zakupione w Sklepie produkty (zestawy do samodzielnego pobierania materiału) mogą zostać zwrócone w ciągu 10 dni od daty ich otrzymania w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
 7. W razie zwrotu towaru, o którym mowa w § 11 ust. 6 pieniądze zostaną przelane na wskazany prze klienta rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.

§12.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Sprzedawcy wynikającego z umowy sprzedaży zawieranej na odległość między Użytkownikiem a Sprzedawcą, które jest spowodowane działaniem siły wyższej.

§13.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Zamówień w Sklepie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [ laboratorium-dna-pl@rex.pl ].

§14.

 1. Rex Company S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Każda zmiana zostanie Użytkownikowi zakomunikowana, nie później niż na dwa tygodnie przed proponowaną datą wejścia w życiu zmian.
 2. Do postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do rozstrzygnięcia sporów, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016.380 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity)
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Spory powstałe miedzy Użytkownikiem a Sklepem poddane zostaną Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rex Company S.A.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.